Algemene Voorwaarden

1. Over deze voorwaarden

1.1 Waarom moet ik deze algemene voorwaarden lezen?

Deze voorwaarden bepalen hoe u de Struggles-onlinediensten mag gebruiken om Struggles-content te bekijken, te beluisteren, te lezen en/of te (her)gebruiken.

Wanneer u de Struggles-onlinediensten gebruikt, aanvaardt u automatisch en onvoorwaardelijk deze voorwaarden. Struggles raadt u aan ze aandachtig te lezen vooraleer u de Struggles-onlinediensten verder gebruikt.

1.2 Wat zijn “de Struggles-onlinediensten” en “de Struggles-content”?

De Struggles-onlinediensten zijn alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Struggles aanbiedt en die toegang geven tot Struggles-content.

Struggles-content is inhoud die Struggles via haar Struggles-onlinediensten toegankelijk maakt voor het brede publiek. Het gaat onder meer om geluidsfragmenten, video, tekst, foto’s, interactieve toepassingen, programmagegevens, bestanden, software en andere content.

1.3 Wie stelt De Struggles-onlinediensten en de Struggles-content ter beschikking?

De Struggles-onlinediensten en de Struggles-content worden u ter beschikking gesteld door Struggles, private stichting, met maatschappelijke zetel te Cuylitsstraat 59/301, 2018 Antwerpen. In deze voorwaarden wordt telkens verwezen naar de merknaam “Struggles”. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of op het e-mailadres hello@struggles.be.

1.4 Moet ik ook nog andere voorwaarden lezen?

Struggles raadt u aan ook het privacy- en cookiebeleid aandachtig te lezen. Daarin staat hoe Struggles omgaat met uw persoonlijke gegevens en welke cookies op de Struggles-onlinediensten gebruikt worden.

Voor sommige Struggles-onlinediensten zijn bijzondere voorwaarden van toepassing die afzonderlijk vermeld zijn. Die bijzondere voorwaarden gelden samen met deze voorwaarden. Ook het  privacy- en cookiebeleid zijn erop van toepassing. Als de teksten elkaar tegenspreken, hebben de bijzondere voorwaarden voorrang.

Via de Struggles-onlinediensten kunt u soms toegang krijgen tot externe websites (bijvoorbeeld door middel van een link) of ermee interageren (bijvoorbeeld sociale media). Deze externe websites hebben eigen algemene gebruiksvoorwaarden die ook van toepassing zijn. Struggles heeft geen invloed op deze voorwaarden en zij raadt u aan ook die voorwaarden te lezen.

1.5 Kunnen de voorwaarden veranderen?

Struggles kan deze voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid en/of de bijzondere voorwaarden op elk moment veranderen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de Struggles-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Struggles raadt u aan regelmatig na te gaan of er nieuwe voorwaarden van kracht zijn. Onderaan deze pagina staat telkens de datum van de laatste versie vermeld.

2. Over de toegang en het gebruik van de Struggles-onlinediensten

2.1 Hoe kan ik toegang krijgen tot de Struggles onlinediensten?

De Struggles-onlinediensten zijn gratis toegankelijk.

Sommige diensten bieden u de  mogelijkheid om een Struggles-profiel aan te maken. Wanneer u dit doet vraagt Struggles u om een aantal persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld uw e-mail, adres, naam, geboortedatum, geslacht en postadres/postcode. Waarom Struggles deze gegevens vraagt en hoe ze hiermee omgaat staat beschreven in het privacy- en cookiebeleid. Voor de toegang tot bepaalde Struggles-onlinediensten (vb. voor bepaalde comfortdiensten) kan het aanmaken van een Struggles-profiel (o.a. om technische redenen) vereist zijn. Aan het activeren van een profiel, kunnen service en andere kosten verbonden zijn.

Voor het Struggles-profiel zal u gebruik moeten maken van een wachtwoord. U dient een wachtwoord te kiezen dat niet voor de hand liggend en voldoende veilig is. Uw wachtwoord is persoonlijk en u mag dit niet aan anderen meedelen. Ook dient u zorgvuldig te waken over de geheimhouding ervan. U bent verantwoordelijk voor de handelingen die met uw wachtwoord worden gesteld.

2.2 Waarvoor mag ik de Struggles-onlinediensten (wel en niet) gebruiken?

U mag de Struggles-onlinediensten en/of de Struggles-content gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u zich houdt aan deze voorwaarden, de toepasselijke wetgeving en de eventueel toepasselijke bijzondere voorwaarden.

Voor commerciële doeleinden mag u de Struggles-onlinediensten en/of de Struggles-content niet gebruiken. Dat gaat over ieder ander gebruik dan persoonlijk gebruik, onder meer in het kader van of ter ondersteuning van een ondernemingsactiviteit, ongeacht het economische doel of model (bijvoorbeeld ter promotie van producten of diensten, in een dienst tegen betaling, op websites met inkomsten uit advertenties). Voor een dergelijk gebruik moet u telkens vooraf toestemming van de Struggles krijgen. Hiervoor kan u contact opnemen met onze klantendienst op het adres vermeld onder punt 1.3.

Verder mag u de Struggles-onlinediensten en/of de Struggles-content in elk geval:

  • niet gebruiken om wetgeving en/of rechten van de Struggles of derden te schaden. Het kan gaan om intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten) of de privacy van personen.
  • niet gebruiken voor doeleinden waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen.
  • niet gebruiken buiten de context waarin Struggles ze aan het publiek aanbiedt en/of op zo’n manier dat de Struggles in diskrediet of een slecht daglicht gebracht wordt of aansprakelijk kan zijn ten opzichte van derde partijen.
  • niet gebruiken op zo’n manier dat de indruk ontstaat dat Struggles geassocieerd is met een derde persoon, product, dienst, content, opinie, geloof of overtuiging of dat Struggles die ondersteunt of goedkeurt.
  • alleen gebruiken op de manier waarop de Struggles ze aan u beschikbaar stelt. U mag ze niet bewerken, kopiëren, decompileren, ‘reverse-engineeren’ of op enige manier exploiteren, noch anderen daarbij helpen.
  • niet gebruiken op zo’n manier dat ze worden aangetast of beschadigd, bijvoorbeeld door het uploaden van computervirussen of andere schadelijke bestanden of door het omzeilen van de technische beschermingsmaatregelen van de Struggles-onlinediensten.
  • niet op een andere onrechtmatige wijze gebruiken.

2.3 Is de Struggles-content altijd geschikt voor jong en oud?

De Struggles-content is voor iedereen toegankelijk, maar kan materiaal bevatten dat niet geschikt is voor een jong publiek. Als u een kind toestaat de Struggles-content te bekijken, te beluisteren of te lezen, dan bent u als enige verantwoordelijk om te beslissen of deze content geschikt is voor het kind. Waar relevant en nodig brengt Struggles de nodige waarschuwingen aan. Struggles vraagt u aandacht aan deze waarschuwingen te besteden.

3. Over de rechten op de Struggles-onlinediensten en de Struggles-content

3.1. Wie heeft de rechten op de Struggles-onlinediensten en de Struggles-content?

De Struggles-onlinediensten en/of de Struggles-content zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder  auteurs- en naburige rechten, merkenrechten, databankrechten en rechten op computerprogramma’s. Deze rechten zijn eigendom van Struggles en/of derde partijen (bijvoorbeeld licentiegevers of -gebruikers).

Zonder de voorafgaande toestemming van Struggles en/of deze derde partijen mag u daarom de Struggles-onlinediensten en/of de Struggles-content niet kopiëren, bewerken, publiceren, exploiteren of op een andere manier gebruiken, behalve als dat expliciet is toegestaan door deze algemene voorwaarden.

Struggles neemt technische beveiligingsmaatregelen om haar rechten en/of die van derde partijen op de Struggles-onlinediensten en/of de Struggles-content te beschermen. U mag deze maatregelen niet omzeilen, verwijderen of wijzigen, noch ervoor zorgen dat anderen dat kunnen doen.

Foto’s door: Karina Carvalho | Noah Busher | Robert Collins Bron: Unsplash

4. Over het hergebruik van de Struggles-onlinediensten en/of de Struggles-content, bijvoorbeeld op mijn eigen website of sociale media (zoals Facebook of Twitter)

4.1 Mag ik de Struggles-onlinediensten en/of de Struggles-content downloaden, kopiëren, op andere websites of platformen publiceren, of op een andere manier hergebruiken?

U mag de Struggles-onlinediensten en/of de Struggles-content alleen binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden hergebruiken, als de betrokken Struggles-dienst dat ook daadwerkelijk toestaat.

Zo mag u de Struggles-content alleen maar down- of uploaden, kopiëren of op andere websites of platformen publiceren als dat voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden is en als de Struggles-dienst dat hergebruik niet beperkt. Struggles neemt technische beveiligingsmaatregelen om de Struggles-onlinediensten en/of de Struggles-content tegen hergebruik te beschermen. U mag deze maatregelen niet omzeilen, verwijderen of wijzigen om de Struggles-onlinediensten en/of de Struggles-content toch te hergebruiken, noch ervoor zorgen dat anderen dat kunnen doen.

Het is ook niet toegelaten om de Struggles-content geautomatiseerd te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Struggles heeft altijd het recht om haar toestemming voor het (her)gebruik van haar onlinediensten en/of content in te trekken.

4.2 Mag ik hyperlinks of embedded links aanbrengen naar de Struggles-onlinediensten en de Struggles-content op mijn eigen of andere websites (zoals Facebook of Twitter)?

U mag op uw eigen of op een andere website linken, delen of op een andere manier naar de Struggles-onlinediensten en/of de Struggles-content verwijzen, maar uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en als u zich houdt aan de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden.

Een hyperlink kan, op voorwaarde dat wanneer de bezoeker van uw website op de link klikt  hij of zij  naar de betrokken Struggles Online Dienst geleid wordt om de Struggles-content te bekijken, beluisteren of te lezen.. Het URL-adres van de Struggles-onlinedienst moet steeds duidelijk zichtbaar zijn in de link. Niet toegestaan zijn overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging van materiaal dat op de Struggles-websites gepubliceerd is.

Voor sommige Struggles-content zal u de mogelijkheid hebben om deze in te sluiten (embedden) op een andere website of platform.

5. Over uw bijdragen op de Struggles-onlinediensten

5.1 Kan ik een actieve bijdrage leveren aan een Struggles-onlinedienst?

Struggles biedt u soms de mogelijkheid om eigen bijdragen (zoals video’s, foto’s en tekstberichten) te delen op de Struggles-onlinediensten en/of ze erin op te nemen. Struggles maakt in dat geval duidelijk hoe u dat kunt doen.

U kunt ook deelnemen aan discussiefora, chatgroepen of babbelkanalen, of uw Struggles-account koppelen aan uw account op een socialenetwerksite (zoals Facebook en Twitter).

5.2 Wat zijn de spelregels voor actieve bijdragen aan een Struggles-onlinedienst?

Uw bijdrage op de Struggles-onlinediensten mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie bevatten. Ze moet ook relevant zijn voor het forum, het kanaal of de groep waaraan u deelneemt. De Struggles-onlinediensten staan in het algemeen open voor iedereen die een constructieve bijdrage levert, op beschaafde toon en in een behoorlijk Nederlands.

Problemen kunt u melden aan de beheerder van de betrokken Struggles-onlinedienst. Als u een echte klacht wilt indienen, moet u de formele klachtenprocedure volgen (zie punt 7).

5.3 Waarop moet u letten als u een bijdrage instuurt?

Als u een bijdrage levert aan een Struggles-onlinedienst, geeft u Struggles het onbeperkte recht om ze geheel of gedeeltelijk te gebruiken en te exploiteren via elk medium (bijvoorbeeld op de Struggles-onlinediensten, in televisie- of radioprogramma’s en externe websites) en in elke vorm (bijvoorbeeld gratis of tegen betaling, op dvd of een andere drager). Struggles is u daarvoor geen enkele vergoeding verschuldigd.

U moet ervoor zorgen dat uw bijdrage geen inbreuk pleegt op andermans rechten (bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten). Dat betekent dat u zelf over alle rechten op uw bijdrage beschikt en/of dat u over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de Struggles-onlinediensten. Struggles draagt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid en u vrijwaart Struggles tegen aanspraken van derden in dit verband.

5.4 Wat kan ik doen als een bijdrage van een derde mijn rechten schendt?

Struggles kan niet alle bijdragen voor de publicatie op de Struggles-onlinediensten nakijken op hun wettelijkheid of naleving van andermans rechten. Als u een inbreuk vaststelt, breng ons dan via de formele klachtenprocedure op de hoogte (zie punt 7), zodat Struggles het nodige kan doen om de inhoud te verwijderen.

6. Over de bescherming van uw privacy

Ik ben bezorgd over mijn privacy. Wat kan Struggles met mijn persoonlijke gegevens doen?

Struggles vindt de bescherming van uw privacy heel belangrijk. In het privacy- en cookiebeleid wordt beschreven hoe Struggles omgaat met uw persoonlijke gegevens en welke cookies op de Struggles-onlinediensten worden gebruikt.

7. Over de klachten

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over een Struggles-onlinedienst en/of de Struggles-content?

Klachten over de Struggles-onlinediensten en/of de Struggles-content moet u indienen via de officiële klachtenprocedure, onder meer via volgend e-mailadres: hello@struggles.be.

8. Over de aansprakelijkheid

8.1 Welke verantwoordelijkheid heeft Struggles voor haar de Struggles-onlinediensten en de Struggles-content?

De informatie op de Struggles-onlinediensten en/of in de Struggles-content is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Struggles streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren, maar zij kan u niet garanderen dat de content juist, volledig en accuraat is. Struggles kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, die u zou lijden door het gebruik van de Struggles-onlinediensten en/of de Struggles-content.

Struggles is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische levering van de Struggles-onlinediensten en/of in de Struggles-content.

Struggles heeft het recht om op elk ogenblik en zonder enig bericht vooraf de Struggles-onlinediensten en/of de Struggles-content te optimaliseren, aan te passen en stop te zetten. Bij tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van de Struggles-onlinediensten hebt u geen recht op een schadevergoeding of andere compensatie.

Struggles is niet aansprakelijk voor eventuele problemen met of ten gevolge van de integratie op uw website van de Struggles-content. Zo neemt Struggles alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Struggles-onlinediensten en de Struggles-content geen virussen bevatten, maar Struggles kan dit niet garanderen. Bijgevolg dient u hiervoor zelf de nodige beschermingsmaatregelen te nemen (bijvoorbeeld het installeren van anti-virus-software).

8.2 Is Struggles aansprakelijk voor externe websites?

Via sommige Struggles-onlinediensten kunt u toegang krijgen tot externe websites (bijvoorbeeld door middel van een link) of kunt er ermee interageren (bijvoorbeeld sociale media). Struggles controleert die websites en hun inhoud niet. Struggles kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites, noch voor het naleven van de toepasselijke wetgeving door deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Struggles en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Struggles de informatie op deze websites goedkeurt of ondersteunt.

8.3 Wat is uw verantwoordelijkheid?

U bent verantwoordelijk voor de naleving van deze algemene voorwaarden.

Struggles blijft verantwoordelijk voor de aangeboden Struggles-onlinediensten en Struggles-content, maar u bent verantwoordelijk voor het hergebruik ervan (bijvoorbeeld door embedding) en u vrijwaart Struggles tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan. Struggles heeft altijd het recht om de Struggles-content te laten verwijderen op uw website.